Waarom een burgerberaad?

Als inwoner kun je op verschillende manieren invloed uitoefenen op besluiten van de gemeente, bijvoorbeeld tijdens een raadsvergadering of op een inspraakavond. Bij dit soort bijeenkomsten is de agenda vaak al van tevoren opgesteld en is de ruimte voor inspraak soms beperkt. Inwoners voelen zich dan ongehoord. Daarnaast worden dit soort bijeenkomsten vaak bezocht door een beperkte groep inwoners van de samenleving. Hierdoor wordt maar een klein deel meegenomen van wat er daadwerkelijk leeft in de gemeenschap. Oftewel, ondanks inspanningen worden beslissingen over de gemeenschap vaak nog steeds zonder de gemeenschap gemaakt. Dit kan leiden tot frustraties bij betrokkenen en gebrekkige steun voor het uit te voeren beleid. Dit kan anders!

 

Democratie waarbij met elkaar praten centraal staat

Bij een referendum kun je alleen  ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. En bij een gemiddelde inspraakavond kun je pas op een laat moment in de besluitvorming ‘voor’ of ‘tegen’ aangeven. In een burgerberaad staat dialoog centraal: je deelt ervaringen, ideeën, gedachten en luistert naar elkaar. Door in verschillende samenstellingen gesprekken te voeren, ga je op zoek naar gemeenschappelijk normen, waarden en mogelijke oplossingen voor het probleem. Een burgerberaad is bij uitstek geschikt om een complex probleem te bespreken dat voor de hele gemeenschap speelt.

 

Klimaat als eerste opdracht

Wij stellen als initiatiefgroep voor om een burgerberaad te houden over het klimaatbeleid. 

In het burgerberaad over het klimaat gaat het om vragen als hoe we Wageningen klimaatneutraal maken, wat wij belangrijk en waardevol vinden en wat wij als burgers wel en niet acceptabel vinden.
Het burgerberaad kijkt niet naar wat politiek haalbaar is maar naar wat nodig en eerlijk is. Daarna komen de leden van het burgerberaad gezamenlijk met een pakket aan maatregelen.

Waarom over het klimaat?

Iedereen weet het inmiddels: ingrijpende en snelle klimaatveranderingen zijn gaande en stellen de mensen voor enorme uitdagingen om de aarde leefbaar te houden. Maar over mogelijke oplossingen wordt heel verschillend gedacht.

Er zijn internationale en nationale afspraken gemaakt om hieraan te werken. Ook de gemeente Wageningen heeft een opdracht en ambities die moeten worden omgezet in concrete maatregelen.

Hieronder de huidige stand van zaken:

 

Beleid van de gemeente Wageningen.

Wageningen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Er is een plan gemaakt om zover te komen, de Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40. In dit document worden de ambities en speerpunten van het Wageningse klimaatbeleid benoemd, met verschillende mijlpalen in 2030 en 2040. Zo zal Wageningen in 2040 al voor 90% klimaatneutraal
zijn.

Zie hier een link naar de Routekaart.

 

IPCC-klimaatrapport, augustus 2021

De Verenigde Naties hebben in augustus 2021 het IPCC-klimaatrapport gepresenteerd, waaraan honderden wetenschappers hebben gewerkt. 

Het rapport toont aan dat veel veranderingen zich almaar sneller voltrekken. We stevenen af op niet-omkeerbare kantelpunten, tenzij we snel en wereldwijd ingrijpende maatregelen nemen. 

Het rapport stond centraal bij de grote mondiale klimaatconferentie van november 2021 in Glasgow.

NPO-radio1: Nieuw VN-rapport over de opwarming van de aarde wakkert klimaatdiscussie weer aan

 

De Green deal van de Europese Unie, juli 2021

De Europese Commissie presenteerde in juli 2021 haar Green Deal: een reeks voorstellen voor het aanpassen van klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. Daarmee wil de EU rond 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden. Een tussendoel is om in 2030 netto 55 % minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

De EU stelt dat dit tot ingrijpende hervormingen van de economie en samenleving zal leiden. Maar die hervormingen zullen ook zorgen voor het aantrekken van de economie door de transitie naar ‘schone’ grondstoffen. 

Europese Commissie: Werk maken van de green deal

 

Klimaatbeleid Nederland

Nederland heeft haar klimaatbeleid vastgelegd in de klimaatwet. 

Nederland wil enerzijds verdere klimaatverandering voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit wil ze doen in samenwerking met andere landen. 

Anderzijds werkt Nederland aan aanpassingen van de omgeving zodat die geschikt is voor de gevolgen van het veranderende klimaat, bijvoorbeeld ruimte voor de rivier.

Overheid: Klimaatbeleid

 

Wat vindt Nederland? Klimaatraadpleging door TU Delft, juni 2021

Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht hebben via een volksraadpleging meer dan 10.000 Nederlanders bereid gevonden om de overheid te adviseren over haar klimaatbeleid.

De klimaatraadpleging laat zien dat ongeveer 25% van de Nederlanders een zeer uitgesproken mening heeft over klimaatbeleid (sterke voorstanders en sterke tegenstanders). Een brede middengroep van ongeveer 75 % steunt een ambitieuzer klimaatbeleid, maar onder vier voorwaarden:

1. Klimaatmaatregelen die de persoonlijke levenssfeer van burgers direct raken zijn pas acceptabel          als andere maatregelen zichtbaar maximaal zijn toegepast en de overheid een streng beleid voert        tegen grote vervuilende sectoren

2. Bescherm lage inkomens en voorkom dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt

3. De vervuiler moet betalen

4. De baten van een maatregel moeten hoger zijn dan de kosten en er mag geen beter alternatief zijn

TU Delft/Nationale denktank: Brede steun klimaatambities als aan 4 voorwaarden is voldaan.